Säännöt

SÄHKÖKLUBIN SÄÄNNÖT

1§ NIMI JA KOTIKUNTA

Yhdistyksen nimi on Sähköklubi ry ja sen kotikunta on Helsinki.

2§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä jäsentensä sähköalan tietämystä sekä kehittää jäsentensä harrastus- ja ajanvietemahdollisuuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä-, tiedotus- yms. tilaisuuksia, joissa jäsenet voivat vaihtaa ajatuksia ammattiasioista sekä järjestää vapaa-ajan ohjelmaa kuten saunailtoja ja illanistujaisia ja pyrkii ylläpitämään ao. tarkoitukseen soveltuvaa tilaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.
Yhdistys toimii yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun ja Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan sähköalaa edustavien yksiköiden kanssa.

3§ JÄSENET

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi Teknillisen korkeakoulun sähköalan opetusta antavien osastojen nykyisen tai entisen opiskelijan tai työntekijän.
Kannattajajäseneksi voivat liittyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt.
Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi yhdistyksen toiminnassa ansioituneen henkilön.
Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen edun vastaisesti. Päätöksen tulee saada vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä. Päätöksestä ilmoitetaan erotetulle kirjallisesti. Päätökseen tyytymätön voi vedota yhdistyksen kokoukseen jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa tiedon erottamispäätöksestä saatuaan.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen varsinaisille ja kannattajäsenille. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Kannattajajäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

4§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, jonka vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan ja nimeää puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä kahdesta kuuteen muuta jäsentä.
Hallitus ottaa muut toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen jos yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuina, on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

5§ NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja sihteerillä ja rahastonhoitajalla sekä hallituksen määräämillä henkilöillä, jotka kirjoittavat yhdistyksen nimen kaksi yhdessä.

6§ TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

7§ KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus yhdistyksen jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpostilla ja ilmoittamalla yhdistyksen ilmoitustaululla. Kokoonkutsu on lähetettävä ja julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä lukuunottamatta kannattajajäseniä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§ VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista.
  5. Käsitellään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.
  10. Käsitellään muut esityslistassa mainitut asiat.

9§ YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle katsoessaan sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsussa on tällöin käytävä ilmi kokouksessa käsiteltävät asiat.

10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN TAI YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin sekä yhdistyksen purkaminen voidaan tehdä, jos ko. ehdotus on hyväksytty kahdessa (2) yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kymmenen (10) vuorokautta molemmissa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksesta tai purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnalle käytettäväksi Sähköinsinöörikillan hyväksi purkautumisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

11§ Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.